آزمایشات رایج در عملکرد استاندارد و مورد قبول (بخش دوم)

نماهای شیشه ای ( کرتین وال )

تستهای مربوط به آزمایشات Cwct :

تست فوق اگر برای فشار آب زیر 600پاسکال انجام می پذیرد ، مطابق تستهای  En13830 می باشد و قبل از انجام تست باد مضاعف بر اساس استاندارد AAMA501-2   ، تست طوفان نیز انجام می گیرد. و این تست در محل پروژه قابل انجام می باشد که در عین حال می توان به عنوان تست عبور آب نیز در محل پروژه مورد استفاده قرار گیرد. آب با شدت 4-2(bar) – از بیرون نما پاشیده شده و عدم نفوذ آب به داخل سازه مورد آزمایش قرار می گیرد.

اگر تست cwct برای فشار آب بالای 600 پاسکال مورد نظر باشد آزمایشات زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

 • تست عبور هوا En 12153
 • تست عبور آب  En12155
 • تست مقاومت در برابر باد En12179
 • تست عبور هوا (مجدد)   En 12153
 • تست عبور آب ( مجدد)  En 12155
 • تست دینامیکی فشار باد و عبور آب AAMA 501-1
 • تست طوفان AAMA501-2
 • تست مقاومت در برابر باد ( مجدد) En 12179

همانگونه که مشاهده می گردد تفاوت این تست با تست  En 13830  انجام آزمایش دینامیکی فشار باد و عبور همزمان آب براساس  AAMA 501-1 و نیز انجام تست طوفان می باشد.

در شرایط بسیار خاص بنا به در خواست مشتری و براساس شرایط بسیار سخت می توان تستهای ذیل را نیز انجام داد.( البته این نوع آزمایشات برای پروژه هایی با درجه اهمیت بسیار زیاد مورد استفاده قرار می گیرند.)

 • تست عبور هوا En12153
 • تست مقاومت در برابر باد En 12179
 • تست عبور هوا ( مجدد) En 12153
 • تست عبور آب En 12155
 • تست دینامیکی نفوذ آب و هم زمان فشار باد AAMA 501-1
 • تست ضربه  En 14019
 • تست عبور هوا ( مجدد)     En 12153
 • تست عبور آب ( مجدد ) En 12155
 • تست حرکت سازه AAMA 501-4    ( امکان حرکت المانهای افقی نما به میزان 100/1 ارتفاع طبقات )
 • تست عبور هوا ( مجدد )   En 12153
 • تست عبور آب  ( مجدد)  En 12155
 • تست دینامیکی نفوذ آب هم زمان با فشار باد ( مجدد )  AAMA 501-1
 • تست طوفان  ( مجدد )   AAMA 501-2
 • تست ضربه ( مجدد ) En 14019

تست های آزمایشگاهی براساس  پروفیلهای طراحی شده کارخانجات تولید کننده پروفیل و در محیط آزمایشگاه  مورد تست قرار می گیرند، لذا برای اطمینان از پروفیلهای صحیح طراحی شده ( ممان های اینرسی صحیح )  انجام آزمایشات در محیط کارگاه نیز لازم و ضروری می باشد از جمله تست نفوذ آب . در انجام این تست در محل پروژه بخشی از سازه کرتین وال اجرا شده و تستها بر روی آن انجام می گیرد. براساس تستهای سیستم En13051  - نقاط حساس نما ابتدا مشخص شده و یک نمونه اجرای کار می شود . سپس در فاصله به عرض 1 متر به مدت 30 دقیقه -  5 لیتر آب با دبی ( فشار ) ثابت به نما پاشیده می شود.

درتستهای سیستم  AAMA501-2   در فاصله به عرض 5/1 متر و به مدت 5 دقیقه و آب به میزان 4-2 دبی ( فشار) به نما پاشیده می شود. در این حین از داخل نما یک نفر تمام جزییات داخلی را مورد بررسی قرار می دهد و اگر نقطه ایراد داری پدیدار شد – پس از رفع آن ایراد در سیستم سازه  ، آزمایش مجددا انجام می گیرد تا جواب آزمایش به طور کلی مثبت باشد.

منبع

1-facade testing institute 

2-guneytok – nevin