آزمایشات رایج در عملکرد استاندارد و مورد قبول ( بخش اول )

نماهای شیشه ای ( کرتین وال )

با توجه به اینکه سازه های کرتین وال در برابر زلزله از مقاوت قابل قبولی بدلیل استفاده از سیستم پین و پیچ برخوردار هستند و بدلیل عدم استفاده از جوش در سیستم اتصالات آلومینیومی عملکرد بهتری در زمان زلزله دارند. و به صورت سلبی حرکت نمی کنند ، در مباحث دیگری به محاسبات و بایدها و نباید های این نوع سازه و نحوه طراحی آنها اشاره نموده ایم . لیکن در این فرصت با توجه به اینکه در سالهای اخیر در نماهای شیشه ای افزایش تقاضای چشم گیری مشاهده می گردد نگاهی به آزمایشات رایج در عملکرد استاندارد و مورد قبول در نماهای شیشه ای ( کرتین وال ) می اندازیم.

هم زمان در این خصوص گردش اطلاعات فنی نیز فی ما بین مشاوران ، معماران وکارفرمایان با مجریان دقیق تر و فنی تر نیز شده است. این اطلاعات فنی و مهندسی در خصوص نماها به صورت بین المللی در حال استفاده و اجرا می باشد. این سیستم ها در آزمایشگاههایی که مخصوص این نوع سازه ها هستند هم اکنون در حال تست می باشند. در یک نمای ساختمان که می بایست نمای شیشه ای استفاده شود ، ابتدا سیتم مورد نظر انتخاب و طراحی می گردد. سپس این سیستم بر اساس استانداردهای رایج مورد آزمایش قرار می گیرد با توجه به اینکه این تستها قبل از اجرای کلی نمای شیشه ای انجام می پذیرد ، براساس نتایج خروجی حاصل از آزمایشات می توان تغییراتی در طراحی سازه نمای شیشه ای انجام داد.

تستهایی که در محیط آزمایشگاهی انجام می گیرد. براساس درخواست کارفرما و یا شرایط اقلیمی و محیطی و محل قرارگیری پروژه متفاوت می باشد. لیکن به طور کلی این تستها به سه صورت انجام می پذیرد:

  • تستهای En-13830
  • تستهای AAMA (American Architectural manufacturers Association )
  • تست ترکیبی نیز مورد استفاده قرار می گیرد به نام cwct (center for window and cladding technology )

زیر مجموعه تستهایی که براساس آیین نامه En13830 انجام می گیرد به شرح زیر می باشد:

  • تست عبور هوا En12153
  • تست عبور آب En12155
  • تست مقاومت در برابر باد En12179

پس از تست مقاومت در برابر باد ، تستهای عبور هوا و عبور آب مجددا می بایست انجام گیرند سپس از انجام تستهای عبور هوا و آب در سیستم های مختلف ، اعداد به دست آمده براساس جداول استانداردی کلاس بندی شده و درجه بندی می شوند. در تستهای مقاومت در برابر باد داشت به دو عامل تغییرات فیزیکی ایجاد شد: الف) مقطعی و ب) دائمی توجه نموده و براساس تغییرات ایجاد شده در المانهای عمودی سازه کرتین وال علاوه بر انتخاب صحیح این سازه عمودی ، بر اساس تغییرات فیزیکی ، سیستم ها درجه بندی می شوند.

در برخی پروژه های خاص و بسیار حساس پس از اعمال تستهای En13830 ، تست En13050 که تست دینامیکی سازه است نیز انجام می پذیرد. (این تست توسط یک فن برقی قوی انجام خواهد شد ) دراین تست توسط دستگاهی آب به صورت باران به نما پاشیده شده و توسط فن باد ایجاد شده علاوه بر فشار بر روی المانهای عمودی سازه ، آب ها را نیز به منفذ های احتمالی هدایت می نماید. پس از اعمال این تستها بارباد تحمل شده توسط سازه اصلی باید 5/1 برابر نتایج حاصل از تستها طراحی گردد.