الزامات تکمیلی نمای بنایی آجری متصل به دیوار پشتیبان بتنی یا بلوکی در ساختمان ها ( بخش دوم )

مقاومت دیوارهاي پشتیبان بلوك سیمانی در برابر نفوذ آب و هوا

در ساختمان ها با دیوار پشتیبان بلوك سیمانی، به دلیل وجود تماس جداره بیرونی دیوار با آب و هوا، دیوار باید ازمقاومت خوبی در برابر نفوذ این عوامل برخوردار باشد. در همین راستا مواد ویژه اي به منظور آب بندکردن دیوار به کار برده می شود. قبل از اجرا  نما آجري، سطح خارجی دیوار پشتیبان بلوك سیمانی با استفاده از یک ماده مخصوص کاهش دهنده خرابی در برابر آب و هوا پوشانده شده است.

الزامات تکمیلی نماي آجري متصل به دیوار پشتیبان LSF غیر باربر

ساختار نماي آجري متصل به دیوارهاي پشتیبان بلوك سیمانی متفاوت از ساختار نماي آجري متصل به دیوارهاي از نوع  LSFغیر باربر می باشد و اصلی ترین تفاوت آن ها در بست هایی است که براي اتصال نما به دیوار به کار می رود. براي این دسته از دیوار هاي پشتیبان، بست هاي متنوعی متناسب با شرایط مختلف وجود دارد. به عنوان مثال همانطور که درشکل زیر نشان داده شده است، اگر فضاي خالی پشت نما فاقد عایق فومی مقاوم باشد، بست ها به پشت بندهاي قائم فولادي متصل می شوند.

بست های رایج برای اتصال نمای اجری بر روی پشت بندهای قائم فولادی (روکش محافظ خارجی فاقد عایق می باشد، ولی بین پشت بندها از عایق استفاده شده است)

پشت بندهاي قائم فولادي(استاد) سراسري روي قاب هاي سازه اي

در ساختمان هاي کم ارتفاع(یک یا دو طبقه)، با قرار دادن پشت بندهاي قائم در قسمت بیرونی سازه می توان قاب هاي سازه اي این ساختمان ها را پوشش داد. بنابراین پشت بندهاي به کار رفته در این نوع ساختمان ها به صورت سراسري از پایین تا بالاي سازه ادامه می یابند و نیازي به نبشی هاي تکیه گاهی در تراز طبقات نمی باشد.

پشت بند قائم فولادی در ساختمان های یک یا دو طبقه با قاب های سازه ایی فولادی برای اجرای نما

معمولا پشت بندهای قائم به صورت سرتاسری از فونداسیون تا پشت بام ادامه می یابند . یکپارچگی این پشت بندها باعث افزایش باربری جانبی آنها می شود . قاب سازه اي و دیوار هر دو باید به طور مستقل قادر به حرکت و جابجایی باشند، به همین دلیل پشت بندهاي قائم باید با استفاده از اتصالات لغزشی به سقف و کف طبقات متصل شوند تا امکان جابجایی آزاد به دیوار و قاب داده شود. در شکل زیر تعدادي از روش هاي نیل به این هدف نمایش داده شده است.

دو روش مختلف جهت ایجاد اتصال لغزشی بین پشت بند قائم و کف طبقات

توجه شود که بین پشت بند و کف طبقات باید از اتصالات لغزشی استفاده شود. سیستم نما آجري بر روي پشت بند قائم فولادي، در ساختمان هاي بلند و متوسط نیز قابل اجرا است. جزئیات دو روش  متداول که در ساختمان هاي داراي پنجره هاي نواري مورد استفاده قرار می گیرد .