الزامات تکمیلی نمای بنایی آجری متصل به دیوار پشتیبان بتنی یا بلوکی در ساختمان ها ( بخش اول)

اخیراً باتوجه به رویکرد شهرداری ها و مباحث مطروحه در خصوص توسعه پایدار شهری و توسعه نمای بناهای درحال ساخت ، اقبال به استفاده از نماهای آجری بیشتر شده است . البته باتوجه به نوع مصالح مورد اشاره (آجر) ومحدودیت های اجرایی آن و نیز حجم و ارتفاع بناهای درحال ساخت ، در بخشی مضاعف (سوم) الزامات نمای بنایی آجری متصل به دیوار پشتیبان بتنی یا بلوکی را مورد بررسی و توجه قرار می دهیم .

البته قابل ذکر است روش های متداولی در این خصوص در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد . اماباتوجه به اینکه ضابطه 714 در این مورد دستورالعملی را ارائه نموده است ، در این مرحله آخرین بخش به بررسی تکمیلی این الزامات می پردازیم .

   

کلیات

 شکل زیر تصویرکلی نماي آجري نصب شده بر روي دیوار پشتیبان بلوکی را نشان می دهد . اتصالات فولادي که براي متصل کردن نما به دیوار استفاده شده اند از نوع بست هاي مفتولی دو تکه می باشند.  قطعه اول نقش مسلح کننده درز و ملات را دارد و در دیوار پشتیبان جا داده می شود و قطعه دوم، نما را به قطعه اول که در دیوار پشتیبان- جاسازي شده است، متصل می کند.

نمای بنایی آجری متصل به دیوار پشتیبان بلوک سیمانی

 

 انواع متداول بست های متصل کننده نما ی آجری به دیوار بلوک سیمانی و دیوار بتنی

 

در مناطق لرزه خیز باید از بست هاي لرزه اي استفاده شود. بست لرزه اي باعث اتصال مفتول پیوسته مسلح کننده به نما می شود .  مفتول مسلح کننده نما و بست هاي لرزه اي در درون درز ملات نماي آجري جاسازي می شوند.

 

جزئیات اجرایی مربوط به نمای آجری و دیوار پشتیبان بلوک سیمانی

 

شکل زیر دو روش اتصال نبشی تکیه گاهی به تیر بتن مسلح محیطی ساختمان را نشان می دهد. در روش اول که بیشتر نیز مورد استفاده قرار می گیرد، نبشی هاي تکیه گاهی مربوط به هر طبقه باید قبل از اجراي نماي زیر آن نصب شوند. در روش دوم می توان نبشی هاي تکیه گاهی را بعد از اجراي نماي زیر آنها نصب کرد. این روش، زمانی که نما شامل سنگ هاي طبیعی بزرگ و یا پانل هاي پیش ساخته سنگی می باشد به کار می رود.

جزئیات اجرایی اتصال نبشی تکیه گاهی به دیوار پشتیبان

 

در سازه هایی که داراي تیرهاي محیطی عمیق هستند، می توان در قسمت فوقانی پنجره، از نبشی هاي تکیه گاهی به جاي نبشی هاي نعل درگاهی استفاده نمود. این روش، معمولا درنماهاي آجري داراي پنجره هاي پیوسته به کار می رود .

استفاده از نبشی های تکیه گاهی به جای نبشی های نعل درگاهی در نماهای آجری دارای پنجره های پیوسته