بخش سوم از ضابطه ۷۱۴( دستورالعمل اجرای نما)

بخش سوم از ضابطه ۷۱۴( دستورالعمل اجرای نما)

در این بخش به بررسی فصل هفتم (الزامات طراحی و اجرای نمای سرامیک) بخش نصب خشک سرامیک پورسلانی می پردازیم
مطالب طرح شده در این نوشتار، دستورالعمل اجرایی نما ( ضابطه ۷۱۴) می باشد که توسط برنامه به ارگانهای اجرایی از مورخ ۱۰/۱/۹۵ ابلاغ گردیده و لازم الاجرا می باشد و با توجه به اهمیت ویژه آن عینا نقل می گردد.
در بخش های آینده به قسمت های دیگر نما نیز می پردازیم و در انتها سعی خواهیم نمود نتایج مثبت و منفی هر کدام از فصل ها را بررسی کنیم .
نصب خشک سرامیک
یک روش نصب سرامیک های مورد استفاده در نما روش نصب خشک می باشد . مشخصات و الزامات سرامیک های پورسلان یا سرامیک های تهویه شونده (Terra Cotta) در این روش در استاندارد ملی ISIRI 25 آورده شده است.
اجزای یک سیستم نصب خشک سرامیک به شرح زیر است :
۱- ریل های قائم آلومینیومی با درزبند که به دیوار پشتیبان به وسیله براکت ها و بست های مورد نیاز متصل شده است.
۲- بست های آلومینیومی با واشرهای عایق که بست ها به ریل ها به نحو مناسبی متصل می شوند و واشرها مانع ایجاد صدای لرزش حاصل از باد می شوند.
۳- پانل های سرامیکی با ابعاد استاندارد که توسط بست ها مهار می شوند
بست های آلومینیومی در حفره های قطعات قائم آلومینیومی کار گذاشته می شود و از درزبند برای جلوگیری نفوذ هوا به پشت سرامیک ها استفاده می شود.
اجزای سیستم اتصال خشک
دیوار پشتیبان
دیوار پشتیبان نما که بار سیستم اتصال خشک سرامیکی به آن وارد می شود باید از نظر دارا بودن سطحی صاف و شاغولی و در محدوده رواداری های مجاز و شرایط تعیین شده برای نصب سیستم سرامیکی بررسی شود.
زیرسازی
زیرسازی نصب خشک سرامیک، متشکل از پروفیل های قائم و براکت های اتصال می باشد که این پروفیل ها و براکت ها از آلیاژ آلومینیوم با حداقل ضخامت ۲ میلی متر تشکیل شده است . این پروفیل ها و براکت ها به نحوی به دیوار پشتیبان متصل می شوند که قادر به تحمل انبساط و انقباض حرارتی و همچنین تغییر شکل های تکیه گاه باشند به طوری که باعث ایجاد تنش و آسیب در پوشش نما نشود.اجزای اتصال پروفیل به دیوار پشتیبان به شرح زیرمی باشند:
الف – براکت ها
به طورکلی دو نوع براکت ( نشیمن) در ساختمان این نوع نما مورد استفاده قرار می گیرد.
۱- براکت های نگه دارنده
این براکت ها بارهای ثقلی، بار باد و زلزله را به سازه منتقل می کنند و معمولا به کف های سازه ای متصل می شوند.
۲- براکت های حائل( پشت بند)
این براکت ها بارهای باد و زلزله را منتقل کرده و به دیوارهای پشتیبان متصل می شوند.

aval

 

ب- پروفیل های قائم
پروفیل های قائم با مقاطع متفاوت که نمونه هایی از آنها در شکل زیر نمایش داده شده است تهیه می شوند. این پروفیل ها باید برای بارهای باد و زلزله طراحی شوند.

cc

اتصالات
بست ها جهت اتصال پروفیل ها به یکدیگر و همچنین اتصال براکت ها مورد استفاده قرار می گیرند. بست ها باید از فولاد ضدزنگ ساخته شوند.
ابعاد بست و نوع اتصال دهنده و فواصل نصب بست ها به ساختمان با توجه به بارهای وارده بر نما در فصل سوم باید محاسبه شود. نوع، موقعیت و تعداد مهارهای براکت ها به دیوار پشتیبان بستگی به مشخصات مکانیکی اتصال و نیروهای منتقل شده از نما به دیوار پشتیبان توسط اتصال دارد.
از واشرهای پلاستیکی مقاوم در برابر ضربه بین بست و مصالح غیر مشابه ( مانند فولاد یا مصالح سیمانی یا ریل های آلومینیومی ) برای جلوگیری از واکنش های گالوانیک و تراز کردن و همسطح کردن بست، استفاده می شود. هر ریل قرارگیری پانل سرامیکی با حداقل ۲ بست برای ایجاد مهار کافی به دیوار پشتیبان متصل می شود.

ee

dd

نصب خشک سرامیک پرسلانی

سیستم نصب نمایان
این روش مطمئن ترین روش نصب سرامیک های پرسلان به روش خشک است . در این روش بست به گونه ای نصب می شود که سرامیک در داخل آن قرار گرفته و توسط بست مهار شود. بست به زیرسازی و شبکه آلومینیومی مطابق شکل زیر متصل می شود. برای جلوگیری از جلب توجه بست ها، می توان آنها را با رنگ های کوره ای متناسب با رنگ سرامیک، رنگ نمود.

ff

نحوه نصب :
مراحل نصب سیستم نمایان عبارت است از:
۱- پس از طراحی المان های نما، بر اساس طرح به دست آمده براکت ها به وسیله بست های مکانیکی به دیوار پشتیبان متصل می شوند.
۲- پس از آن پروفیل های عمودی بر روی براکت ها متصل شده و به صورت شاغولی نصب می شوند.
۳- در این مرحله پوشش عایق به وسیله بست های مناسب به دیوار پشتیبان متصل می شود.
۴- پس از برپا کردن پروفیل های قائم، بست های اصلی به پروفیل متصل می شوند.
۵- پروفیل پلاستیکی در محل شیار پروفیل قائم جاگذاری می شود.
۶- در این مرحله فاصله دهنده بر روی گیره ها متصل شده و به وسیله بست های گیره در محل خود قفل می شوند.
۷- فاصله دهنده های متصل به بست ها وظیفه ایجاد فاصله ۴ تا ۸ میلی متری را دارند و پس از قرارگیری در محل خود به وسیله پرچ در جای خود ثابت می شوند.
۸- نما به وسیله تکرار این فرایند ساخته می شود.

dovom

کار به پروفیل های قائم می باشد. پس از آن رشته ای از بتونه بر روی پروفیل قائم قرار داده می شود. پس از نصب سرامیک ها این لایه بتونه باعث اتصال سرامیک به پروفیل قائم می شود و باعث افزایش امنیت قطعات متصل شده به نما و جلوگیری از حرکت سرامیک ها می شود. در مرحله بعد بست ها به وجه بالایی سرامیک ها متصل شده و به وسیله پیچ به پروفیل های قائم محکم می شود.سایر سرامیک ها نیز به این ترتیب متصل شده و در محل خود ثابت می شوند.توصیه می شود که ساخت از پایین به بالا صورت گیرد.

jj

سیستم نصب نمایان با استفاده از پرچ
این سیستم برای سرامیک های پرسلان قابل استفاده است. برای جلوگیری از اتلاف بالای مصالح و خرد شدن آنها توصیه می شود که سوراخ کاری های مورد نیاز در سرامیک با توجه به فواصل قاب آلومینیومی در کارخانه انجام شود و سوراخ کاری های قاب آلومینیومی در سایت انجام شود.

pp

سیستم نصب پنهان
الف- سیستم نصب با مهار و قلاب
در این سیستم مهار و قلاب در پشت سرامیک ها تعبیه شده و پس از ریل کشی بر روی ساختمان نصب و رگلاژ خواهند شد. رگلاژ هر کدام سرامیک ها و تعویض هر کدام در هر نقطه ای از سطح نما امکان پذیر است.

آماده سازی پانل سرامیکی
آماده سازی پانل سرامیکی شامل مراحل زیر می باشد:
۱- وارد کردن Plug- in به گیره
۲- قرار دادن و محکم کردن پیچ در محل بست

پس از این مراحل پانل سرامیکی آماده نصب بر روی پروفیل ها می باشد.

۲- در این مرحله پوشش عایق به وسیله بست های مناسب به دیوار پشتیبان متصل می شود.
۳- در این مرحله پروفیل های قائم نصب شده و شاغولی می شوند.
۴- پس از ایجاد سوراخ ها به وسیله پرچ در محل خود قفل می شوند. پرچ ها بر اساس مشخصات پروژه مورد استفاده قرار می گیرند.
۵- پروفیل های افقی در ارتفاع مناسب در محل قرار داده می شوند.
۶- پانل سرامیکی باید به وسیله آویزان کردن بست پشت پانل به پروفیل های افقی در محل خود قرار داده شوند.
۷- در نهایت، جهت به دست آمدن درز افقی مناسب، پانل به وسیله پیچ تنظیم قرار گرفته بر روی بست در محل مناسب خود قرار داده می شود.

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

ج – سیستم نصب با چسپ صنعتی
پس از زیرسازی اولیه و آماده کردن سطوح مناسب جهت اجرای چسپ ، سطوح چربی زدایی شده و پس از زدن پرایمر مخصوص، سرامیک ها با چسپ دو جزئی مخصوص به دیوار متصل می شوند. روش نصب با چسپ صنعتی جهت مصالحی از قبیل سرامیک پرسلانی برای تا ارتفاع ۳ طبقه و حداکثر ۱۰ متر قابل استفاده می باشد.

۱۵