درب و پنجره لولایی ساده (غیر ترمال بریک)

درب و پنجره لولایی ساده (غیر ترمال بریک)