درب و پنجره کشویی ساده (غیر ترمال بریک)

درب و پنجره کشویی ساده (غیر ترمال بریک)