دومین نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته

دومین نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته

درب و پنجره آلومینیومی| شرکت آلوکد اجرای نمای کرتین وال

درب و پنجره آلومینیومی| شرکت آلوکد اجرای نمای کرتین وال خود ارزیابی سازمان بر اساس مدلی مانندEFQM به سازمان کمک می کند تا در مسیر تعالی وضعیت خود را نسبت به وضعیت ایده آل که در مدل های تعالی مانند مدل EFQM سنجیده و بر اساس یافته های خود ارزیابی، نسبت به بهبود وضعیت خود اقدام نمایند.درب و پنجره آلومینیومی در ذیل برخی از مزایای شاخص خودارزیابی ذکر گردیده است :باعث ایجاد هم فکری در سازمان، بخصوص در سطح مدیران شده تا مسیر حرکت سازمان به سمت تعالی شناسایی گردد.توانمندی های موجود در سازمان و نتایج به دست آمده را مشخص می نماید.باعث ارتقاء نگرش گروهی ( تیمی ) جهت ارتقاء توانمندی ها در سازمان می گردد.نقاط قوت سازمان و حوزه های نیازمند بهبود را شناسایی می کند.یک رهیافت کاملأ ساخت یافته و مبتنی بر واقعیات سازمانی به وجود می آورد تا توسط آن سازمان را به درستی شناخته، ارزیابی کرده و روندهای پیشرفت را مرتب و به صورت دوره ای اندازه گیرری نماید.یک زبان مشترک و چارچوب مفهومی در شیوه مدیریت و انجام بهبودها در سازمان ایجاد می کند.به افراد سازمان، مفاهیم اصلی سرآمدی و چگونگی ارتباط این مفاهیم با مسئولیت هایشان را آموزش می دهد.درب و پنجره آلومینیومی کارکنان را در تمامی سطوح و کلیه واحدها در فرآیند بهبود درگیر می کند.سازمان را به شیوه ای هماهنگ و منسجم در سطح خرد و کلان ارزیابی می کند.تجربیات مفید را در سازمان شناسایی کرده و اشاعه می دهد.با استفاده از مجموعه ای از معیارهای فراگیر، مقایسه سازمان را با دیگر سازمان ها ( با زمینه ای مشابه یا متفاوت ) تسهیل میکند.اقدامات خود جوش برای بهبود عملیات روزمره سازمان را هماهنگ و یک پارچه می کند.باعث بهبود در توسعه استراتژی و برنامه کلان کسب و کار می شود.از طریق شکل دهی پاداش های داخل سازمانی،درب و پنجره آلومینیومی فرصت های مناسبی را به وجود می آورد تا هم از پیشرفت های مناسب در بهبود سازمان و هم از نتایج برجسته عملکردی،درب و پنجره آلومینیومی قدردانی به عمل آید.فرایند عمومی خود ارزیابیجهت انجام خود ارزیابی روش و فرآیند مشخص و معینی وجود نداردو سازمان ها می توانند در صورت علاقه مندی و یا توانایی های خود فرایند و مراحل انجام خودارزیابی را تعریف نمایند ولی توجه داشته باشید که بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM فرایند عمومی خودارزیابی را به شرح ذیل پیشنهاد نموده است،درب و پنجره آلومینیومی همچنین توجه داشته باشید که شما می توانید خودارزیابی را در یک بخش سازمان و یا کل سازمان انجام بدهید. ( شکل ۱-۴ )

درب و پنجره آلومینیومی| شرکت آلوکد اجرای نمای کرتین وال