دیوارهای پرده ای شیشه –آلومینیوم به زبان ساده (کرتین وال)

نقش یراق آلات در محصولات مربوط به نما و درب و پنجره ها
نوامبر 19, 2018
درب و پنجره آلومینیومی
اکتبر 20, 2019
کرتین وال

کرتین وال

دیوارهای پرده ای شیشه –آلومینیوم به زبان ساده

(کرتین وال)

بدلیل استفاده گسترده دیوارهای پرده ای شیشه-آلومینیوم(کرتین وال )،نحوه طراح و اجرای این نوع نماها دائم در حال تحول است. لذا یک طبقه بندی کامل را شامل نمیشوند، لیکن با توجه به نوع سیستم ها به ۵نوع متداول تقسیم میشوند:                                                                              

سیستم نصب درجا              

  سیستم پیش ساخته    

  سیستم قطعه ووادار

  سیستم پنلی      

 سیستم پوشش ستون و تیر   

سیستم های نصب درجا:

قدیمی ترین و متداول ترین این روشها است. دراین سیستم سازه کرتین وال به صورت قطعه به قطعه در محل نصب میگردد. درابتدا وادارها(پروفیل های عمودی) نصب شده و سپس ریلها( پروفیلهای افقی) نصب میشوند ودر ادامه قطعات شیشه در چهارچوب ایجاد شده نصب میشوند.

 مهاربار این سازه از طریق پروفیلهای عمودی انجام میشود،پروفیلهای عمودی میتوانند بین دو سقف مهار شوند و یا به صورت یک سقف درمیان مهار شوند،امکان انبساط حرارتی پروفیلهای عمودی از طریق درزهای انبساط دراین نوع سازه ها پیش بینی شده است.  از مزایای این سیستم: پروفیلها درکارخانه بریده شده و به صورت منفصل به محل پروژه حمل میشوند و لذا امکان تنظیمات درمحل را به صورت وسیع تر دارا هستندو نیز هزینه حمل کمتری دارند.                                                                                                                                      

 از معایب آن هم میتوان به زمان ونیروی کار بیشتر نسبت به سایرسیستم ها اشاره کرد.                   

-سیستم یکپارچه:

شامل دیوارهای دارای قاب بندی است که در کارخانه ساخته شده سرهم شده و معمولا شیشه ها نیز نصب میشوند، قالبها به طریقی طراحی شده اند که اعضاء قائم و افقی در قطعات مجاور درهم قفل و بسته شوند.                                                                                  

 از مزایای این سیستم:درجه بالای کنترل کیفیت منتج از ساخت کارخانه ای می باشد.               

 از معایب این سیستم هم میتوان به هزینه بالای حمل و نقل و امکان تنظیمات کمتر در زمان نصب اشاره کرد.                                                                                                                                

سیستم قطعه و وادار:

ترکیبی از نقاط قوت دو سیستم درجا و پیش ساخته را دارا میباشد اجرای این سیستم با اجرای وادارها شروع شده، پس از آن قطعات پیش ساخته کارخانه ای بین وادارها قرارداده میشوند و بدلیل اینکه از دو نوع سیستم دراجرای آن استفاده شده نقاط قوت هر دورا دارا میباشد و درخصوص معایب نیز ترکیبی از معایب دوسیستم میباشد.                                

 - سیستم پانلی:

متشکل از پانلهایی از جنس ورق فلزی و به صورت پیش ساخته و کارخانه ای هست. دراین سیستم معمولا شیشه ها هم درکارخانه نصب میشود.پانلها از دو طریق پرس کاری و یا ریخته گری قابل تولید میباشند روش تولید ریخته گری درصورتیکه تعداد قطعات مشابه زیاد باشد اقتصادی خواهد بود.                                                                                                         

–سیستم پوشش ستون و تیر پیشانی:

این سیستم گرچه یک دیوار پرده ای محسوب نمیشود ولی متشکل از پوششهای روی ستون بوده و توسط قطعات پانل پیشانی متکی به ستون و دردهانه ستون تا ستون قرارمیگیرند و به صورت پیش ساخته و یا درجا اجرا میشوند.                     

مهار دیواره پرده ای شیشه –آلومینیوم(کرتین وال) درجا به سازه  

  به منظور ایجاد امکان تغییرات ابعادی (در محدوده رواداری مجاز) از قاب سازه ای ساختمان باید فاصله داشته باشد- و این فاصله حداقل ۵سانتی متر میباشد- برای ساختمانهای بلند فاصله بیشتری ممکن است مورد نیازباشد.          

 
کرتین وال

کرتین وال

                                                                                               

به منظور تسهیل انبساط و انقباض وادارها که به سبب تغییرات و حرارت روی میدهد هروادارباید دارای درز انبساط باشد از این رو هر وادار شامل قطعات با طول کوتاه (طول به میزان یک یا دوطبقه) است که در محل درز انبساط تنها آزادی حرکت در راستای قائم را فراهم می آورد ، چون تمام بارهای روی سازه کرتین وال از طریق پروفیلهای عمودی به قاب سازه منتقل میشود.

 باید DL برای هر وادار یک بست مهاری مخصوص بار مرده (به طور ساده بست ثقلی تامین شود.که برای تحمل بار ثقلی و جانبی از باد و زلزله وارده برآن بخش از دیوار که به وادار منتقل میشود طراحی خواهد شد.                                                                                               

  به طور کامل وادار را در محل اتصال مهار میکند لذا وادار در سه جهت   DLیک بست ثقلی

اصلی در محل تکیه گاه بار مرده بی حرکتی است.

 باید به گونه ای طراحی شوند که نیروهای مرده و نیروهای جانبی اعمال شده (DL)بست ثقلی

به وادارهای را به قاب سازه ای منتقل نماید.                                                                              

  دو نوع سیستم دهانه برای وادارها درسازه کرتین وال ( دیوار پرده ای)مورد استفاده قرار میگیرد.     

سیستم وادار تک دهانه                                                                                                        

سیستم وادار دودهانه                                                                                                     

  (DL)درسیستم وادار تک دهانه، هروادار فقط یک طبقه را پوشش می دهد، بنا براین بستهای ثقلی

درهر طبقه به غیر از طبقه همکف که فونداسیون بار مرده پایین ترین وادار را تحمل میکند نیاز است در سیستم وادار دودهانه- وادارها دو طبقه را پوشش میدهند- بنابراین هر وادار میتواند یک DLبست ثقلی داشته باشد، مهارها در طبقات مختلف پیش بینی میشوند. 

 و فقط در طبقه دوم ساختمان ضرورت دارد. Exدر سیستم یک دهانه تنها یک بست لرزه ای 

 از جنس فولاد یا آلومینیوم هستند و وادارها(پروفیلهای (EX) و لرزه ای (DL)بسته های ثقلی

عمودی)به آنها پیچ می شوند.

منبع: الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمانها-مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرس