سیستم LIFT&SLIDE

film1

مشاهده فیلم در کانال آپارات شرکت آلوکد

نمای شیشه ای | شرکت آلوکد اجرای نمای کرتین وال

نمای شیشه ای | شرکت آلوکد اجرای نمای کرتین والز این سازه ها برای کنترل میزان تابش آفتاب به سطوح نورگذر استفاه می شود. استفاده از عایق حرارت در پوسته خارجی ساختمان موجب می شود که حرارت حاصل از منابع گرمایشی طبیعی مانند انرژی تابشی خورشید – گرمای حاصل از ساکنان و گرمای حاصل از وسایل الکتریکی در فضای داخل باقی بماند و به عنوان منبع گرمایشی کمکی مورد استفاده قرار گیرد. به این دلیل سایه بان ها می بایست با عمق مناسب در این مناطق تعبیه گردند. منظور از عمق مناسب سایه بان، عمقی است که در اوقات گرم سال از تابش خورشید به داخل ممانعت به عمل آورد و در اوقات سرد برای استفاده از گرمای تابشی خورشید امکان ورود تشعشع خورشید به داخل فراهم شود.به منظور دستیابی به یک نمای مطلوب، جنس و نوع متریال مصرفی از اهمیت بسزایی برخوردار است.مواردی که در طراحی نما می بایست توجه نمود:عکس از ساختمانهای مجاور(جهت هماهنگی طراحی با محیط اطراف)در طرح ارائه شده جنس و رنگ کلیه مصالح مشخص باشدحداقل دو نوع مصالح(رنگ و جنس) برای نماها در نظر گرفته شود.مصالح نما باید اتصال کافی و مناسب با بدنه و سازه داشته باشند،نمای شیشه ای تا از خطر ریزش جلوگیری کنند.اندازه و ابعاد پنجره ها با توجه به مبحث ۴و مبحث ۱۹(انرژی) مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله طراحی و بر اساس اصول فنی لحاظ گردد.رعایت موارد زیردر طراحی نما ها الزامی است:حتی المقدوراز شیشه های رفلکس استفاده نشودفاصله پنجره از سقف تمام شده حداقل ۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شود.مشخصات کلیه درها و پنجره ها باید با استانداردهای ملی مطابقت داشته باشد.نمای شیشه ای استفاده از در و پنجره ها با ابعاد مدولار و تولید صنعتی در ساختمان رعایت شود.در فضاهای اقامت، سطح شیشه الزامی حداقل یک هشتم سطح کف است. مگر آنکه پنجره های تنها در یک دیوار تعبیه شده باشند و فاصله آن دیوار با دیوار مقابل بیش از ۵/۴ متر باشد که دراین صورت یک هفتم سطح کف الزامی است.در فضاهای اقامت در صورتی که لبه بالای پنجره ها غیر از سطح نورگیر سقف شیبدار در ارتفاع زیر ۱۰/۲ متر قرار گرفته باشد. سطح الزامی شیشه شفاف یک ششم سطح کف است.مگر آنکه کلیه دریچه ها نیز در یک دیوار تعبیه شده باشند و فاصله آنها از دیوار مقابل بیش از ۵/۴ متر باشد،نمای شیشه ای در این صورت سطح الزامی شیشه یک پنجم کف فضا است.در مواردی که تامین نور به صورت طبیعی صورت گیرد، حداقل سطح شیشه در راه پله ها ۹/۰ متر مربع به ازائ هر طبقه است.طراحی نمای مناسب و هماهنگ تحت تاثیر عناصر و جزئیات ساختمانی:هماهنگی مصالحهماهنگی بافت و رنگهاهماهنگی پیشانیهماهنگی بالکنها و بیرون زدگی هاهماهنگی نرده ها و دیوار های محصور کننده

نمای شیشه ای | شرکت آلوکد اجرای نمای کرتین وال