طراحی نمای ساختمان متناسب و مطلوب

نمای ساختمان

هت های نمای مطلوب به لحاظ نورگیری
جهت های نمای مطلوب به ترتیب اهمیت عبارتند از: جنوب، شمال، شرق و در صورت ضرورت غرب، استقرار فضاهای اصلی به سوی جنوب باعث می شود تا بتوان بخشی از نور و گرمای مورد نیاز ساختمان در اوقات سرد را از طریق تابش آفتاب به داخل تامین نمود. جداره های نور گذر شامل پنجره ها ، نورگیر ها، و نماهای شیشه ای باید از قاب های مرغوب بدون درز مستقیم و با حداقل نشت هوا باشند، استفاده از شیشه های دوجداره توصیه می شود. سایه بان ها: از این سازه ها برای کنترل میزان تابش آفتاب به سطوح نورگذر استفاه می شود. استفاده از عایق حرارت در پوسته خارجی ساختمان موجب می شود که حرارت حاصل از منابع گرمایشی طبیعی مانند انرژی تابشی خورشید – گرمای حاصل از ساکنان و گرمای حاصل از وسایل الکتریکی در فضای داخل باقی بماند و به عنوان منبع گرمایشی کمکی مورد استفاده قرار گیرد. به این دلیل سایه بان ها می بایست با عمق مناسب در این مناطق تعبیه گردند. منظور از عمق مناسب سایه بان، عمقی است که در اوقات گرم سال از تابش خورشید به داخل ممانعت به عمل آورد و در اوقات سرد برای استفاده از گرمای تابشی خورشید امکان ورود تشعشع خورشید به داخل فراهم شود. به منظور دستیابی به یک نمای مطلوب، جنس و نوع متریال مصرفی از اهمیت بسزایی برخوردار است. مواردی که در طراحی نما می بایست توجه نمود:
  • عکس از ساختمانهای مجاور(جهت هماهنگی طراحی با محیط اطراف)
  • در طرح ارائه شده جنس و رنگ کلیه مصالح مشخص باشد
  • حداقل دو نوع مصالح(رنگ و جنس) برای نماها در نظر گرفته شود.
  • مصالح نما باید اتصال کافی و مناسب با بدنه و سازه داشته باشند، تا از خطر ریزش جلوگیری کنند.
  • اندازه و ابعاد پنجره ها با توجه به مبحث 4و مبحث 19(انرژی) مقررات ملی ساختمان و آیین نامه 2800 زلزله طراحی و بر اساس اصول فنی لحاظ گردد.
رعایت موارد زیردر طراحی نما ها الزامی است: