پنجره – نماهای شیشه ای و صرفه جویی انرژی ( بخش اول)

پنجره نماهای شیشه ای و صرفه جویی انرژی

( بخش اول)

جهت صرفه جویی انرژی در ساختمانها می بایست تمام اقلام مورد استفاده در ساخت بنا دارای استانداردهای لازم در این خصوص باشد.و در صورت عدم استفاده از مصالح غیر استاندارد ، اگر هم از پنجره های مقاوم در برابر پرت انرژی استفاده شود تاثیر چندانی نخواهد داشت.مطابق مطالعات 30 درصد پرت انرژی حرارتی در ساختمانها جهت مصالح ساختمانی به غیر از پنجره ها هدرمی رود.  15 درصد از سقفها ، 4/2درصد از کفها هدر می رود.

باتوجه به این آمار می بینیم که صرفه جویی در پرت انرژی ازطریق پنجره ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. می باشد ، این فاکتور در برخی Uمهمترین عامل در صرفه جویی از پرت انرژی در پنجره ها عامل یا فاکتور درنظر گرفته می شود.U=4/2w/m2kکشورهای اروپایی درنظر گرفته می شود و از سال2013U=3/1 w/m2k درحالی که در کشورهایی مانند آمریکا – کانادا – آلمانتوصیه شده است.U=1w/m2kجهت رسیدن به این آمار می بایست از واشرهای بسیار حساس و دقیق و یک سیستم عالی استفاده نمود. و مقاومتباشد.Rw=32dBصوتی پنجره ها می بایست کمتر از 8/ 0باشد. w/m2k پروفیل پنجره ها می بایست حداقل Uw به این ترتیبدر زیر به عواملی اشاره می کنیم که پرت انرژی از پنجره ها و یا محل نصب پنجره ها برروی دیوار حاصل میشود:

- پرت انرژی از شیشه ها

 را در فصل های گرم g در فصل زمستان مقداری انرژی گرمایی از شیشه ها وارد بنا می شود ولی می بایست فاکتور نیز در نظر گرفت چرا که ممکن است  پرت انرژی برودتی در فصول گرم سال تا 4 برابر انرژی دریافتی از نور خورشید در فصل های سرد سال صرف شود.

- پرت انرژی از بازشوهای پنجره ها

پرت انرژی از طریق قسمتهای بازشو پنجره ها باید بسیار کم و مطابق استانداردها باشد برای این که از پرت  در این بخش جلوگیری کنیم.U انرژی یعنی فاکتورباید حتما از پنجره هایی با طراحی سیستم بسیار دقیق و  مهندسی استفاده نمود که اینموضوع نیز اهمیت ویژه ای دارد از این جهت که کارخانه های تولیدکننده پروفیل های این نوع سیستم ها بسیار محدود می باشند.

انتخاب اندازه پنجره ها و جداره های نور گذر در بناها بنابر نوع کاربری بنا و منطقه ساخت بنا مورد اهمیت است به طور مثال در کشوری مانند کانادا  ، فصل های  سرما با اهمیت تر می باشد جذب نور خورشید از طریق جداره های نورگذر می تواند مفید باشد در حالی که در کشورهایی که فصل های گرم سال بیشتر است می بایست به حفظ انرژی برودتی به داخل بنا اهمیت داده شود و انرژی تابشی خورشید به میزان به مراتب نیز باعث  پرت انرژی برودتی می گردد.

لذا فقط نمی بایست به حفظ انرژی گرمایی داخل بنا فکر کرد بلکه به حفظ انرژی برودتی نیز باید اهمیت داد. و این امر با انتخاب درست شیشه های دوجداره ممکن می گردد.در نماهای مختلف شرح زیر توصیه می گردد.Uلذا فاکتور

Ueq= Uf – g * sf

Sf/ جنوبی =2/4 w/m2k

Sf/ غربی/شرقی /= 1/65 w/m2k

Sf/ شمالی= 0/90 w/m2k

در نماهای شیشه ای این فاکتور و افزودن آن به محاسبات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.