واحد فنی مهندسی

این قسمت به دو بخش ، شامل هسته مرکزی طراحی و سیستم های اجرایی تقسیم میگردد . برنامه موجود برای اداره هر پروژه در شرکت alucad با تکیه بر برنامه ریزی در دفتر مرکزی شروع و از طریق بخش های اجرایی ادامه میابد.

Engineering Unit

This unit is divided into twocores , designing and implementation . each projects starts with schedule prepared in ALUCAD head quarters and continues by implementation part