دریافت تندیس بهترین کیفیت در ساخت و ساز از انجمن دارندگان نشان استاندارد توسط شرکت آلوکد( آلوم کار دینه)