دلایل ترجیح استفاده از سیستم های آلومینیوم به زبان ساده