نحوه تولید و لوازم مصرفی در ساخت و اجرای کرتین وال