یک نمای شیشه ای کرتین وال خوب و مناسب شامل چه آیتم هایی است؟