آزمایشات رایج در عملکرد استاندارد و مورد قبول (بخش دوم)