بخش سوم : رفتار ساختمان و سازه کرتین وال حین وقوع زلزله و بحران