بخش چهارم : بررسی جداره های شفاف ( شیشه ها ) در بناها و مباحث پیرامونی آنها