تحقیقی درخصوص خطاهای دیده شده در سیستم های نمای شیشه ای