آزمایشات رایج در عملکرد استاندارد و مورد قبول ( بخش اول )