نگاهی اجمالی به انواع قراردادها و چگونگی برگذاری مناقصات تهیه و نصب درب و پنجره ها و نما در کشور